ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - MSc in International Shipping, Finance and Management

 Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management ~ «Δ.Π.Μ.Σ. στην ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Επισπεύδον Τμήμα), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management, ISFM).

Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν ή εργάζονται στον κλάδο της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης, και επιδιώκουν την ανέλιξή τους στα υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς αγοράς μέσω ενός αγγλόφωνου προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων

Τόσο το τμήμα μερικής όσο και το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ).Για την ακαδημαική αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 27 Αυγούστου 2018

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ